นโยบายความเป็นส่วนตัว - VERA

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
บริษัท ทรูสไตล์ จำกัด (“บริษัท”) ผู้ให้บริการ เว็บไซต์ veraparisbag.com, veraparis.com, vera.onl, vera.im (“เว็บไซต์”) เห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบหรือจะได้มอบไว้ให้แก่บริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงให้ท่านได้ทราบว่า บริษัทได้เก็บรวมรวม บันทึก ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อการให้บริการของบริษัท การที่ท่านได้เยี่ยมชม ใช้บริการ และสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการติดต่อเข้ามาทางบริษัทผ่านช่องทางต่างๆของบริษัท ถือเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรณีที่ท่านไม่ยอมรับนโยบายฉบับนี้ กรุณากดออกจากเว็บไซต์นี้
1. ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้
นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทได้รับ ผ่านทางเว็บไซต์ และการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ระหว่างท่านและบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะไม่ครอบคลุมการเก็บข้อมูลของ บุคคลภายนอก บริษัทภายนอก เว็บไซต์อื่นๆ หรือระบบอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท แต่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงในการให้บริการเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารต่างๆ
2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชม สมัครสมาชิก สั่งซื้อสินค้า ทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ ทางบริษัทจะได้รับข้อมูลทั้งโดยทางตรงจากท่านผ่านการให้ข้อมูล และโดยทางอ้อม จากการเชื่อมโยงของระบบที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ ทางบริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่างๆ ดังนี้
 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ภาษา เป็นต้น
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์สำหรับจัดส่งสินค้า, ที่อยู่สำหรับระบุในเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี, ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กhoทรอนิกส์ (e-mail address), ชื่อบัญชีผู้ใช้ในโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น LINE ID, Facebook ID เป็นต้น
 3. ข้อมูลจากการสั่งซื้อสินค้า เช่น วันเวลาสั่งซื้อสินค้า รายการสินค้า จำนวนสินค้า สกุลเงิน หมายเหตุเพิ่มเติมในการสั่งซื้อ เป็นต้น
 4. ข้อมูลทางการเงินจากการทำธุรกรรมสั่งซื้อสินค้า เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลทางบัญชีธนาคาร ข้อมูลการชำระเงิน รูปแบบการชำระเงิน เป็นต้น
 5. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้ เว็บบีคอน (web beacon) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ รูปแบบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่ใช้ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ วันเวลาที่เข้าสู่ระบบ (Login) วันเวลาที่ออกจากระบบ (Logout) จีพีเอส ละติจูด ลองจิจูด เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บแต่ละหน้า ประวัติการค้นหา รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท
ทางบริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3. ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทผ่านการให้ข้อมูลโดยตรง จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริง และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน โดยการเข้าระบบเพื่อแก้ไข หรือแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการติดต่อบริษัทที่ระบุไว้ในข้อ 10
3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทได้ทำการจัดเก็บ จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
 1. วัตถุประสงค์ด้านการให้บริการและส่งเสริมการขาย
  • เพื่อทำให้เว็บไซต์ สามารถนำเสนอข้อมูลสินค้า ราคาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า และดำเนินการรับคำสั่งซื้อสินค้า รับชำระเงิน ตรวจสอบการชำระเงิน แจ้งสถานะของคำสั่งซื้อ และ จัดส่งสินค้าให้แก่ท่านได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการซื้อสินค้า สำหรับบริการหลังการขาย
  • เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือยืนยันตัวตน ก่อนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น การขอรหัสผ่านใหม่ เป็นต้น
  • เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารและให้ข้อมูลที่ เกี่ยวกับสินค้า โปรโมชั่น หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ สิทธิประโยชน์ในวันเกิดและ/หรือเดือนเกิด สิทธิประโยชน์จากแต้มคะแนนสะสม เป็นต้น ผ่านช่องทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address), ข้อความสั้น (SMS) และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น
 2. วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาปรับปรุงบริการ
  • เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยตลาด การสำรวจความคิดเห็น จัดทำข้อมูลลูกค้า ประมวลผล วิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงสินค้าและการให้บริการให้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของท่านให้มากที่สุด
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการ การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการธุรกิจของบริษัท และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ไปยังบุคคลภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือบริษัทดังต่อไปนี้
 • บริษัทในเครือและตัวแทนการขาย
 • ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบริษัทหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้ให้บริการแก่บริษัทและท่าน ได้แก่ (1) ผู้ให้บริการรับชำระเงินอิเล็คโทรนิกส์ (2) ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า (3) ผู้ให้บริการเก็บเงินปลายทาง (4) ผู้ให้บริการดูแลรักษาและจัดเก็บสินค้า (5) ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงสินค้า (6) ผู้ให้บริการด้านเอกสารการพิมพ์ (7) ผู้ให้บริการด้านบัญชีและกฎหมาย (8) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (9) ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ (10) ผู้ให้บริการไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ (e-mail) (11) ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา (12) ผู้ให้บริการการตลาดและส่งเสริมการขาย เป็นต้น
 • เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้
ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่า บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลไปนั้น จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย ไม่กระทำการใดๆต่อข้อมูลก่อนได้รับอนุญาตและจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น
คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังอุปกรณ์ของท่านขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการของเว็บไซต์เป็นไปอย่างถูกต้อง กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้บริษัทติดตั้งคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่าน

บริษัทใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เพื่อ
 • เป็นเครื่องมือช่วยแยกอุปกรณ์ของท่าน ออกจากอุปกรณ์ของผู้ใช้งานท่านอื่นๆ
 • เพื่อติดตามและจดจำสินค้าหรือข้อมูลที่ท่านได้เยี่ยมชมไปแล้ว สินค้าที่ท่านสนใจ และสินค้าที่ท่านใส่ในตระกร้าสินค้า
 • เพื่อปรับแต่งเนื้อหาที่จะนำเสนอให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ของท่าน และประวัติการใช้งานของท่าน
 • เพื่อจดจำการเข้าระบบและบัญชีผู้ใช้งาน ระหว่างการใช้งาน
 • เพื่อจดจำข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน
นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการเยี่ยมขมเว็บไซต์ของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของบริษัท
6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
 1. การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
 2. การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 3. การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ (ข) กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน
 4. การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง
 5. การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 6. การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
 7. การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 8. การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
7. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
8. ความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และบริษัทจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางบริษัทจะได้ประกาศและแสดงลงบนเว็ปไซต์ของบริษัท หรือด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม
10. รายละเอียดการติดต่อบริษัท
หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อ

บริษัท ทรูสไตล์ จำกัด
25 อาคารรุ่งโรจน์พัฒนา ชั้น 3 ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทรศัพท์: (+66) 2117 0140
อีเมล: suppport@veraparisbag.com
(0)
(0)
My Shopping Bag
My Wishlist
0 Items