การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า - VERA
บริษัท ทรูสไตล์ จำกัด (“บริษัท”) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพึงพอใจกับสินค้าของทางบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีข้อกำหนดการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ใช้เฉพาะต่อสินค้าที่ท่านซื้อโดยตรงจากทางบริษัท โดยท่านจะต้องมีข้อมูลยืนยันการซื้อสินค้าให้แก่บริษัท เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านได้ให้ไว้ตอนสั่งซื้อ หรือ เอกสารใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 • สินค้าที่มีการปรับแต่งหรือสั่งผลิตตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของท่าน เช่น การเลือกใช้วัสดุหรือการเลือกสีตามความต้องการ การปั๊มชื่อ จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี
 • ก่อนการใช้งานหรือดึงป้ายใดๆออก กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าตามคำสั่งซื้อ
 • หากสินค้าที่ได้รับไม่เป็นที่พึงพอใจ หรือมีข้อบกพร่องเสียหาย หรือไม่ถูกต้องตรงกับรายการสั่งซื้อ กรุณาอย่าใช้งานหรือดึงป้ายใดๆออก และท่านจะต้องแจ้งกลับมาทางบริษัท ภายในระยะเวลา 2 วัน นับจากวันที่สินค้าได้ถูกจัดส่งตามที่อยู่ท่านระบุ และจะต้องดำเนินการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุ ภายในระยะเวลา 14 วัน โดยจัดส่งมาที่
  ฝ่ายคลังสินค้า (เปลี่ยน / คืนสินค้า)
  บริษัท ทรูสไตล์ จำกัด
  25 อาคารรุ่งโรจน์พัฒนา ชั้น 3
  ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
  โทร 085-509-0999
 • เพื่อป้องการการสูญหายหรือล่าช้า ท่านควรใช้บริการจัดส่งสินค้า ที่สามารถติดตามการจัดส่งได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งคืนสินค้ากลับมาจากท่าน
 • สินค้าที่ส่งกลับมา ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน โดยต้องมีป้ายสินค้าติดอยู่ พร้อมกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปลี่ยนหรือคืนหากพบว่าสินค้าที่ทางปริษัทได้รับคืน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 • บริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนแก่ท่าน เฉพาะกรณีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ที่มีสาเหตุจากข้อบกพร้องของสินค้า หรือสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย หรือค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การคืนเงินค่าสินค้า

 • ทางบริษัท จะคืนเงินตามจำนวนที่ท่านจ่ายไว้ให้แก่บริษัท โดยหักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากการคืนสินค้าและคืนเงินค่าสินค้า
 • ค่าจัดส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่สามารถคืนเงินได้
 • ไม่มีการคืนเงินในรูปแบบเงินสด
 • กรณีที่ท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการชำระเงินทางอิเล็คโทรนิคอื่นๆ ทางบริษัทจะคืนเงินผ่านผู้รับชำระเงินอิเล็คโทรนิคที่ได้รับชำระเงินให้แก่ทางบริษัท
 • กรณีที่ท่านชำระเงินค่าสินค้าผ่านการโอนเงินหรือการเก็บเงินปลายทาง ทางบริษัทจะโอนเงินคืนแก่ท่าน โดยท่านจะต้องแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงิน ให้แก่ทางบริษัท
 • ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินแก่ท่านภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้แจ้งผลการตรวจสอบการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแก่ท่าน กรณีเป็นการคืนเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ท่านต้องแจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารรับโอนเงินให้ทางบริษัททราบ ก่อนการดำเนินการ
 • กรณีการคืนเงินผ่านระบบรับชำระเงินอิเล็คโทรนิค เมื่อบริษัทดำเนินการแล้ว อาจมีระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรับชำระเงิน ประมาณ 15-30 วัน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมจัดการของบริษัท
 • กรณีการคืนเงินซึ่งเกิดจากการสั่งซื้อผ่านการเก็บเงินปลายทาง ทางบริษัทจะเริ่มขั้นตอนการคืนเงินหลังจากที่ทางบริษัทได้รับเงินค่าสินค้าจากผู้ให้บริการเก็บเงินปลายทางแล้ว
(0)
(0)
My Shopping Bag
My Wishlist
0 Items