ข้อกำหนดการบริการ - VERA

ข้อกำหนดการบริการ

ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการฉบับนี้ (“เงื่อนไข”) ใช้สำหรับเว็บไซต์ veraparisbag.com, veraparis.com, vera.onl, vera.im (“เว็บไซต์”) ที่ดำเนินการโดยบริษัท ทรูสไตล์ จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งตกลงให้บริการกับท่านภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหลีกเลี่ยงหรืองดใช้งานเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อหรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการนี้ และยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางสื่อสารของบริษัท โดยถ้าท่านยังคงใช้บริการเว็บไซต์นี้หลังจากมีการแก้ไข ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขฉบับใหม่ ถ้าท่านไม่ยอมรับ กรุณาหลีกเลี่ยงหรืองดใช้งานเว็บไซต์นี้
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
เว็บไซต์นี้มีเครื่องหมายการค้า คำว่า VERA และสัญลักษณ์โมโนแกรม รูปวงกลมที่มีลายเส้นด้านใน (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกรรมสิทธิของ บริษัท ทรูสไตล์ จำกัด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อความตัวอักษร รูปภาพ รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ คลิปเสียง ไฟล์เอกสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้า และเนื้อความสาระอื่นๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมว่า “เนื้อหา”, “ข้อมูล” ) ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัท ทรูสไตล์ จำกัด ซึ่งได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย ทางบริษัทไม่อนูญาติ ให้บุคคลใด คัดลอก เปลี่ยนแปลง แก้ไข แจกจ่าย ตีพิมพ์ หรือนำข้อมูลไปใช้ ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งส่วนบุคคลหรือเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาติเป็นลายลักอักษรณ์จากบริษัท
ข้อมูล
เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้บริการแก่ท่านเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชักชวน ชี้นำ หรือให้คำแนะนำ ทางบริษัทจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุด แต่ทางบริษัท ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ทั้งหมดของเนื้อหาได้ และบริษัทจะไม่มีผลผูกมัดใดๆ จากข้อมูลใดๆ ก็ตามที่อยู่บนเว็บไซต์ หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือการขาดตกของข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทได้ทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ภาพถ่ายสินค้า มีสีที่ถูกต้องตรงกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด แต่การแสดงภาพจะมีสีที่แตกต่างกันเล็กน้อยตามแต่ละอุปกรณ์ที่แสดงผล ทางบริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของสีผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์แสดงผลของท่านได้
การใช้บริการจากต่างประเทศ
ท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์นี้จากภายนอกราชอาณาจักรไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อกำหนดนี้กับกฎหมายของประเทศของท่าน และถ้าข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สอดคล้องต่อกฎหมายของประเทศที่อยู่ของท่าน กรุณางดใช้บริการเว็บไซต์นี้
การสั่งซื้อสินค้า
ท่านสามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ โดยท่านจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้ทางบริษัทดำเนินกระบวนการติดต่อซื้อขายและจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง หากท่านมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อ หรือยกเลิการสั่งซื้อ ท่านตกลงที่จะส่งข้อมูลการแก้ไขมาทางช่องทางติดต่อของบริษัท หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านที่นโยบายความเป็นส่วน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อของท่าน ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เช่นสินค้าหมด ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดอื่นๆเกิดขึ้น เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ถ้าการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าและทางบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ตามช่องทางที่ท่านชำระเข้ามา หรือทางช่องทางอื่นๆตามตกลงและสามารถดำเนินการได้
การชำระเงินค่าสินค้า
กรณีที่ท่านเลือกชำระเงินการสั่งซื้อสินค้าโดยการโอนเงิน ท่านจะได้รับข้อมูลบัญชีสำหรับรับโอนในขั้นตอนการสั่งซื้อ ท่านตกลงที่จะดำเนินการโอนเงินค้าสินค้าให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ และท่านตกลงที่จะส่งข้อมูลการโอนเงินให้แก่บริษัท ตามช่างทางที่งานบริษัทได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ หากทางบริษัทไม่ได้รับข้อมูลจากท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อของท่าน

กรณีที่ท่านเลือกชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางบัตรเครดิตหรือระบบการจ่ายเงินอิเล็กโทรนิคส์ ระบบการสั่งซื้อจะให้ท่านดำเนินการจ่ายเงินโดยตรงกับผู้ให้บริการรับชำระเงินอิเล็กโทรนิคส์ ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกและไม่ได้อยู่ภายใต้การควมคุมดูแลของบริษัท ทรูสไตล์ จำกัด ท่านตกลงที่จะศึกษาและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของผู้รับชำระเงิน ก่อนการดำเนินการชำระเงิน
การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
บริษัทจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ในวันเวลาทำการของบริษัท คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:30 - 18:00 ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
การจัดส่งสินค้าตามการสั่งซื้อ
ทางบริษัท ได้ทำการว่าจ้างแก่บริษัทและบุคคลภายนอก (“บริษัทจัดส่ง”) เพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุในการสั่งซื้อ ทางบริษัทจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปตามข้อตกลงที่บริษัทได้รับจากบริษัทจัดส่ัง แต่ทั้งนี้ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการบริการของบริษัทจัดส่งได้
การจัดส่งไปต่างประเทศ
เมื่อท่านสั่งซื้อโดยระบุที่อยู่ในการจัดส่งอยู่ภายนอกราชอาณาจักรไทย ท่านตกลงให้ผู้รับสินค้าเป็นผู้นำเข้าสินค้าของบริษัทไปยังประเทศนั้นๆ และอนุญาติให้บริษัทเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าให้แก่ท่าน พร้อมกันนี้ท่านอนุญาติให้บริษัทว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอกในการดำเนินการจัดส่งสินค้าและนำเข้าสินค้าให้แก่ท่าน

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทางและที่อยู่ปลายทาง จะถูกแสดงในขั้นตอนการสั่งซื้อ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมค่าพิธีการเข้า ภาษีนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆ (รวมเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายภาษีน้ำเข้า”) ณ ประเทศปลายทาง ผู้รับสินค้ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีน้ำเข้าดังกล่าวนี้
รายการส่งเสริมการขาย
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิก โปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ทางบริษัทเปิดให้ท่านลงทะเบียนสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ โดยท่านจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง เมื่อท่านลงทะเบียนสมาชิกและเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะถูกบันทึกในข้อมูลบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านตกลงที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ท่านตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการเข้าระบบ และข้อมูลรหัสผ่านในการเข้าระบบ แก่บุคคลอื่น ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ทางบริษัททราบเมื่อมีการใช้งานบัญชีของท่านโดยที่ท่านไม่รับรู้หรือไม่ยินยอม และท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้งานภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่าน

ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการสมัครสมาชิก หรือระงับ ยกเลิกสถานะของสมาชิก ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยการทำงานของเว็บไซต์และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ทั้งนี้เว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้น อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมบริการจัดการของทางบริษัท และทางบริษัทไม่อาจรับรองความถูกต้องน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือเว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้นได้ การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลลิงค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้น นั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้น ท่านควรอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
นโยบายความเป็นส่วนตัว
กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อทำความเข้าใจว่าบริษัทได้รวบรวมข้อมูลอะไรจากท่าน และนำไปใช้อย่างไร
กฎข้อบังคับ
บริษัท ทรูสไตล์ จำกัด จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัท ทรูสไตล์ จำกัด จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัท ทรูสไตล์ จำกัด หรือตัวแทนของบริษัท จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย
(0)
(0)
My Shopping Bag
My Wishlist
0 Items